swampy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swampy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swampy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swampy.

Từ điển Anh Việt

 • swampy

  /'swɔmpi/

  * tính từ

  lầy, như đầm lầy

  có đầm lầy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swampy

  * kỹ thuật

  bùn lầy

  lầy lội

  xây dựng:

  có nhiều ao đầm

  thuộc đầm lầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet