sloppy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sloppy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sloppy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sloppy.

Từ điển Anh Việt

 • sloppy

  /'slɔpi/

  * tính từ

  ướt át, lõng bõng, đầy nước, có nhiều vũng nước (đường sá)

  ướt bẩn, có nước bẩn (sân nhà, mặt bàn...)

  không có hệ thống; tuỳ tiện, luộm thuộm, không đến nơi đến chốn (công việc)

  uỷ mị, sướt mướt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sloppy

  * kinh tế

  lỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sloppy

  lacking neatness or order

  a sloppy room

  sloppy habits

  wet or smeared with a spilled liquid or moist material

  a sloppy floor

  a sloppy saucer

  Similar:

  boggy: (of soil) soft and watery

  the ground was boggy under foot

  a marshy coastline

  miry roads

  wet mucky lowland

  muddy barnyard

  quaggy terrain

  the sloughy edge of the pond

  swampy bayous

  Synonyms: marshy, miry, mucky, muddy, quaggy, sloughy, soggy, squashy, swampy, waterlogged

  baggy: not fitting closely; hanging loosely

  baggy trousers

  a loose-fitting blouse is comfortable in hot weather

  Synonyms: loose-fitting

  overemotional: excessively or abnormally emotional

  haphazard: marked by great carelessness

  a most haphazard system of record keeping

  slapdash work

  slipshod spelling

  sloppy workmanship

  Synonyms: slapdash, slipshod