muddy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muddy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muddy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muddy.

Từ điển Anh Việt

 • muddy

  /'mʌdi/

  * tính từ

  lầy bùn, lấy lội

  vấy bùn, đầy bùn, lấm bùn

  muddy shoes: đôi giày lấm bùn

  xỉn, xám, xám xịt; đục, đục ngầu

  muddy skin: da xám xịt

  a muddy river: sông đục ngầu

  a muddy voice: giọng đục

  lộn xộn, hỗn độn

  không rõ, mập mờ

  muddy ideas: những ý nghĩ mập mờ

  * ngoại động từ

  làm lầy; làm bẩn, làm nhơ, làm vấy bùn

  làm xỉn đi, làm cho tối, làm vẩn đục

  làm rối trí, làm mụ đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • muddy

  dirty with mud

  Synonyms: muddy up

  cause to become muddy

  These data would have muddied the prediction

  make turbid

  muddy the water

  Similar:

  boggy: (of soil) soft and watery

  the ground was boggy under foot

  a marshy coastline

  miry roads

  wet mucky lowland

  muddy barnyard

  quaggy terrain

  the sloughy edge of the pond

  swampy bayous

  Synonyms: marshy, miry, mucky, quaggy, sloppy, sloughy, soggy, squashy, swampy, waterlogged

  mucky: dirty and messy; covered with mud or muck

  muddy boots

  a mucky stable

  dirty: (of color) discolored by impurities; not bright and clear

  dirty" is often used in combination

  a dirty (or dingy) white

  the muddied grey of the sea

  muddy colors

  dirty-green walls

  dirty-blonde hair

  Synonyms: dingy, muddied

  cloudy: (of liquids) clouded as with sediment

  a cloudy liquid

  muddy coffee

  murky waters

  Synonyms: mirky, murky, turbid