muddied nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muddied nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muddied giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muddied.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • muddied

  Similar:

  muddy: dirty with mud

  Synonyms: muddy up

  muddy: cause to become muddy

  These data would have muddied the prediction

  muddy: make turbid

  muddy the water

  dirty: (of color) discolored by impurities; not bright and clear

  dirty" is often used in combination

  a dirty (or dingy) white

  the muddied grey of the sea

  muddy colors

  dirty-green walls

  dirty-blonde hair

  Synonyms: dingy, muddy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).