swamphen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamphen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamphen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamphen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swamphen

    Similar:

    gallinule: any of various small aquatic birds of the genus Gallinula distinguished from rails by a frontal shield and a resemblance to domestic hens

    Synonyms: marsh hen, water hen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).