swamp plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swamp plant

    Similar:

    marsh plant: a semiaquatic plant that grows in soft wet land; most are monocots: sedge, sphagnum, grasses, cattails, etc; possibly heath

    Synonyms: bog plant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).