swamp drainage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp drainage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp drainage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp drainage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swamp drainage

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự tiêu nước đầm lầy