swamp sunflower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp sunflower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp sunflower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp sunflower.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swamp sunflower

    sunflower of eastern North America having narrow leaves and found in bogs

    Synonyms: Helianthus angustifolius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).