swamper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamper.

Từ điển Anh Việt

  • swamper

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người tháo nước đầm cho khô

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người ở nơi đầm lầy

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người làm đường ở đầm lầy