swamp milkweed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp milkweed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp milkweed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp milkweed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swamp milkweed

    densely branching perennial of the eastern United States with white to crimson or purple flowers

    Synonyms: Asclepias incarnata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).