swamp oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp oak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swamp oak

  Australian leafless shrub resembling broom and having small yellow flowers

  Synonyms: Viminaria juncea, Viminaria denudata

  Similar:

  pin oak: fast-growing medium to large pyramidal deciduous tree of northeastern United States and southeastern Canada having deeply pinnatifid leaves that turn bright red in autumn; thrives in damp soil

  Synonyms: Quercus palustris

  swamp white oak: large deciduous oak of the eastern United States with a flaky bark and leaves that have fewer lobes than other white oaks; yields heavy strong wood used in construction; thrives in wet soil

  Synonyms: Quercus bicolor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).