quercus palustris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quercus palustris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quercus palustris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quercus palustris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • quercus palustris

    Similar:

    pin oak: fast-growing medium to large pyramidal deciduous tree of northeastern United States and southeastern Canada having deeply pinnatifid leaves that turn bright red in autumn; thrives in damp soil

    Synonyms: swamp oak

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).