sugar soap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar soap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar soap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar soap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar soap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sà phòng của thợ sơn