sugarberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugarberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugarberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugarberry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sugarberry

    deciduous shade tree with small black berries; southern United States; yields soft yellowish wood

    Synonyms: Celtis laevigata

    small edible dark purple to black berry with large pits; southern United States

    Synonyms: hackberry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).