sugarplum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugarplum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugarplum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugarplum.

Từ điển Anh Việt

  • sugarplum

    /'ʃugəplʌm/

    * danh từ

    kẹo bi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sugarplum

    any of various small sugary candies