sugared nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugared nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugared giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugared.

Từ điển Anh Việt

  • sugared

    /'ʃugəd/

    * tính từ

    có rắc đường, có cho đường; bọc đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet