sugar feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar feed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar feed

    * kỹ thuật

    cho ăn đường