sugar-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-free.

Từ điển Anh Việt

  • sugar-free

    * tính từ

    không đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar-free

    * kinh tế

    không có đường