sugar-free final filtrate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-free final filtrate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-free final filtrate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-free final filtrate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar-free final filtrate

    * kinh tế

    cặn kiềm sau khi tẩy màu mật rỉ