sugarless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugarless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugarless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugarless.

Từ điển Anh Việt

  • sugarless

    /'ʃugəlis/

    * tính từ

    không có đường, không ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet