sugar-bush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-bush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-bush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-bush.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sugar-bush

    evergreen shrub of southeastern United States with spikes of reddish yellow flowers and glandular hairy fruits

    Synonyms: sugar sumac, Rhus ovata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).