sugar-bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-bird.

Từ điển Anh Việt

  • sugar-bird

    /'ʃugəbə:d/

    * danh từ

    (động vật học) chim hút mật, chim bã trầu