sugar-coat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-coat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-coat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-coat.

Từ điển Anh Việt

  • sugar-coat

    /'ʃugəkout/

    * ngoại động từ

    bọc đường

    tô vẽ (cho đẹp)