sugar-coated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-coated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-coated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-coated.

Từ điển Anh Việt

 • sugar-coated

  * tính từ

  bọc đường

  đường mật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sugar-coated

  Similar:

  candied: encrusted with sugar or syrup

  candied grapefruit peel