sugar beet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar beet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar beet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar beet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sugar beet

    form of the common beet having a sweet white root from which sugar is obtained

    white-rooted beet grown as a source of sugar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).