sugar mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar mass

    * kinh tế

    khối kẹo cứng