sugar scroll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar scroll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar scroll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar scroll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar scroll

    * kinh tế

    vít tải vận chuyển đường