sugar refining industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar refining industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar refining industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar refining industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar refining industry

    * kinh tế

    công nghiệp đường tinh chế