sugar powder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar powder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar powder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar powder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar powder

    * kinh tế

    bột đường