sugar liquor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar liquor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar liquor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar liquor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar liquor

    * kinh tế

    xirô đường