sugar cookie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar cookie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar cookie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar cookie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sugar cookie

    cookies sprinkled with granulated sugar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).