stress unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress unit

    * kỹ thuật

    đơn vị sức chịu

    cơ khí & công trình:

    đơn vị ứng suất