stress reduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress reduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress reduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress reduction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress reduction

    * kỹ thuật

    sự giảm ứng suất