stress function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress function

    * kỹ thuật

    hàm ứng suất

    xây dựng:

    hàm Eri