stress expansion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress expansion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress expansion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress expansion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stress expansion

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  sự giãn ứng suất

  sự mở rộng ứng suất

  ứng suất gia tăng