stress tensor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress tensor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress tensor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress tensor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress tensor

    * kỹ thuật

    tenxơ ứng suất