stress surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress surface

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt ứng lực