stress test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress test.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stress test

    a test measuring how a system functions when subjected to controlled amounts of stress

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).