stress interview nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress interview nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress interview giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress interview.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress interview

    * kỹ thuật

    phỏng vấn ở tình trạng căng thẳng