stressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stressing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stressing

  * kỹ thuật

  sự kéo căng

  sức căng

  sức kéo

  xây dựng:

  tạo ứng suất