stressless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stressless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stressless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stressless.

Từ điển Anh Việt

  • stressless

    /'streslis/

    * tính từ

    (ngôn ngữ học) không trọng âm