stress space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress space

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    không gian ứng suất