stress sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress sheet

    * kỹ thuật

    biểu đồ ứng suất