stress cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress cycle

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chu kỳ ứng suất