stress limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress limit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giới hạn ứng lực