stress ellipse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress ellipse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress ellipse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress ellipse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stress ellipse

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    elíp ứng suất

    elip ứng xuất