soft spot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soft spot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soft spot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soft spot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • soft spot

  * kinh tế

  ngành kinh tế bạc nhược

  xí nghiệp yếu ớt

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  chỗ mềm (vật tôi)

  giao thông & vận tải:

  điểm nền yếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • soft spot

  a sentimental affection

  she had a soft spot for her youngest son

  Similar:

  weak part: a place of especial vulnerability

  Synonyms: weak spot

  Antonyms: good part

  fontanelle: any membranous gap between the bones of the cranium in an infant or fetus

  Synonyms: fontanel