soft edit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soft edit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soft edit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soft edit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soft edit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    soạn thảo mềm