soft drug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soft drug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soft drug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soft drug.

Từ điển Anh Việt

  • soft drug

    * danh từ

    một loại ma túy có thể không gây ra nghiện (chất cần sa ) và ít nguy hiểm hơn loại ma túy nặng như hêrôin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • soft drug

    a drug of abuse that is considered relatively mild and not likely to cause addiction

    Antonyms: hard drug