soft font nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soft font nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soft font giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soft font.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soft font

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phông chữ mềm

    phông mềm